Privacy beleid

Esther Pastoor, voor ouders en opvoeders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Esther Pastoor, voor ouders en opvoeders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden up-to-date gehouden, aangevuld als ze niet volledig zijn, gecorrigeerd indien ze onjuist blijken te zijn.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Esther Pastoor, voor ouders en opvoeders is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Esther Pastoor, voor ouders en opvoeders
HagenkampwegZuid 198c
5615 DB Eindhoven
info@estherpastoor.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Esther Pastoor, voor ouders en opvoeders verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bieden van psychosociale therapie, ouder- en gezinsbegeleiding
 • Deelname aan workshops en trainingen
 • Onderhouden van contact gedurende de behandeling
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Facturering

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en nadat u hier uw schriftelijke toestemming voor geeft.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voor cliëntendossiers geldt de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Bij inschrijvingen voor workshops, trainingen en andere diensten, zoals nieuwsbrieven worden persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Uw verzoek ontvangen we graag schriftelijk. Binnen 4 weken zullen we dan gehoor geven aan uw verzoek en indien dat niet mogelijk is een weigering beargumenteren. Het kan zijn dan we u om een legitimatie vragen bij een verzoek.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Esther Pastoor, voor ouders en opvoeders heeft een geheimhoudingsplicht en moet zich houden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie van de NFG.
 • Van de opgeslagen persoonsgegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt, om te voorkomen dat de gegevens bij een calamiteit verloren gaan.
 • Via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U kunt zich dan met uw klacht wenden tot het College bescherming persoonsgegevens dat een onderzoek kan instellen of de wijze van gegevensverwerking door de houder in overeenstemming is met de Wet bescherming Persoonsgegevens. U kunt zich ook direct wenden tot een rechterlijke instantie.

Esther Pastoor
Eindhoven, 23 mei 2018

Menu